Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,  w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Fitness Trading al. Wojska Polskiego 71 18-300 Zambrów tel. 669094455.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym na adres Usługodawcy.
  4. Zgodnie z ustawą , możliwość zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Formularz zwrotu towaru:

### POCZĄTEK ###

Data i miejscowość: …………………………………………………….
Imię i Nazwisko: …………………………………………………….
Adres: …………………………………………………….…………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………….

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Zwracam w stanie nienaruszonym produkt:
Nazwa produktu: …………………………………………………….
Gramatura: …………………………………………………….
Nr Partii / Data przydatności: …………………………………………………….
Smak*: …………………………………………………….
Numer zamówienia: …………………………………………………….
Przyczyna zwrotu towaru*: …………………………………………………….
Kwota zwrotu: …………………………………………………….
Dane do przelewu:
Numer konta: …………………………………………………….…………………………………………………….
Imię i nazwisko posiadacza rachunku: …………………………………………………….
Adres posiadacza rachunku: …………………………………………………….…………………………………………………….

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827) niniejszym oświadczam że odstępuję od umowy sprzedaży.

Data i podpis klienta: …………………………………………………….

* Pola nieobowiązkowe 

### KONIEC ###

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: West Trade Dawid Kuźmiuk Horodniany 8c 71 16-001 Kleosin lub skan na adres mailowy biuro@akupuj.pl

FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIE ZE STRONY

Procedura reklamacji

  1. Produkty posiadają data przydatności wskazaną przez producenta.
  2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
  3. Składając reklamacje należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 15 dni od złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar lub zwróci wartość kupionego towaru.
  5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać wymiany lub zwrotu wartości kupionego towaru.

Formularz reklamacji:

### POCZĄTEK ###

Data i miejscowość: …………………………………………………….
Imię i Nazwisko: …………………………………………………….
Adres: …………………………………………………….…………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………….

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU 

Zgłaszam reklamację produktu:
Nazwa produktu: …………………………………………………….
Gramatura: …………………………………………………….
Nr Partii / Data przydatności: …………………………………………………….
Smak: …………………………………………………….
Numer zamówienia:  …………………………………………………….
Przyczyna reklamacji:  …………………………………………………….
Data zakupu towaru: …………………………………………………….
Data otworzenia opakowania: …………………………………………………….

Data i podpis klienta: …………………………………………………….

### KONIEC ###

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: West Trade Dawid Kuźmiuk Horodniany 8c 71 16-001 Kleosin lub skan na adres mailowy biuro@akupuj.pl

FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA ZE STRONY